Algemene voorwaarden Watliefdekan

1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor opdrachtgevers/cliënten van Watliefdekan, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. Grondslag offertes
Offertes en tarieven van Watliefdekan zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever/cliënt is verstrekt. De opdrachtgever/cliënt staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie heeft verstrekt. Watliefdekan zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen vangoed vakmanschap, uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet altijd kan worden gegarandeerd.

3. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever/cliënt
0m de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever/cliënt tijdig alle documenten en gegevens die Watliefdekan nodig heeft.

Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever/cliënt, die bij de werkzaamheden van Watliefdekan betrokken (zullen) zijn.

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever/cliënt of door Watliefdekangebeurt uitsluitend in onderling overleg.

5. Tarieven en kosten van de opdracht
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn inbegrepen secretariaatskosten, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen kunnen deze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten die Watliefdekan noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. Watliefdekan moet over al haar tarieven 21% BTW in rekening brengen. 

6. Betalingsvoorwaarden
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum.
Is de opdrachtgever/cliënt in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever/cliënt, zijn alle opdrachtgevers/cliënten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

7. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of de opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever/cliënt, zal Watliefdekan de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien deze aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever/cliënt worden bevestigd.

8. Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Watliefdekan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Watliefdekan verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Watliefdekan kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever/cliënt is betaald. Indien de opdrachtgever/cliënt een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Watliefdekan dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor de opdrachtgever/cliënt.

9. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte/afspraak en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Watliefdekan vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Watliefdekan mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken en haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet kan worden gevergd. Watliefdekan behoudt daarbij aanspraak op betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever/cliënt onder voorbehoud de resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Voor open inschrijvingen geldt een bedenktijd van 14 dagen, na aanvang van de inschrijving. Daarna is de cursist is bij annulering van de training 100% van het cursusgeld verschuldigd, indien de training binnen 5 werkdagen voor de aanvang wordt geannuleerd.

10. Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Watliefdekan. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Watliefdekan.

11. Vertrouwelijkheid en privacy
Watliefdekan is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever/cliënt jegens derden. Watliefdekan zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever/cliënt. De opdrachtgever/cliënt zal zonder toestemming van Watliefdekan aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Watliefdekan, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.
Door het aangaan van een overeenkomst met Watliefdekan wordt aan Watliefdekan toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Watliefdekan uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten.

Door deelname aan één van de open inschrijvingen geeft de deelnemer automatisch toestemming tijdens deze activiteiten gemaakte foto’s te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden in de breedste zin van het woord.

12. Aansprakelijkheid
Watliefdekan is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Watliefdekan van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Watliefdekan voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een halfjaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever/cliënt in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.

13. Geschillenregeling
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.

14. Klachtenreglement
Het klachtenreglement geeft de klager een middel iets te ondernemen tegen de bejegening, doen of nalaten van Watliefdekan of een van haar medewerkers. Een klacht kan tevens betrekking hebben op derden die in opdracht van Watliefdekan werkzaamheden ten behoeve van cliënten van Watliefdekan hebben verricht.

15. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Meer informatie
Watliefdekan  - Grinsel 81a 5275 JN Den Dungen – info@watliefdekan.nl – 06 – 28 77 16 35 – www.watliefdekan.nl

verhelderen wat is.|||helen.|||kleur geven aan je relaties, je werk, je leven.|||laten zien wat is. |||pijn doen.|||voeden.|||verrijken.|||laten zien wat kan.